ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ചിറക്കര പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ്

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

26/03/2019 31/08/2022 കാണുക (1 MB) 2019050329 (872 KB) എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് (341 KB) chirakkara 11-1 notification (1 MB) chirakkara-notification-2 (581 KB) chirakkara-notification-3 (557 KB) section-21 notice (199 KB)
ജില്ലാതല ഫണ്ട്‌ വിതരണം

ജില്ലാതല ഫണ്ട്‌ വിതരണം-പ്രളയം സംബന്ധിച്ച

28/09/2018 20/03/2020 കാണുക (7 MB)
ദുരന്ത നിവാരണം

ദുരന്ത നിവാരണം  സംബന്ധിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

15/08/2018 01/01/2020 കാണുക (642 KB)
നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

പരവൂർ മുൻസിഫ്‌ കോടതിയിൽ സർക്കാർ വക്കീൽ നിയമനം – അപേക്ഷ

22/12/2018 31/12/2019 കാണുക (267 KB)
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ

വിരമിച്ച റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

16/08/2019 31/12/2019 കാണുക (347 KB)
നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

വഖഫ് കോടതിയിൽ അഡിഷണൽ സർക്കാർ വക്കീൽ നിയമനം – അപേക്ഷ

20/01/2019 31/12/2019 കാണുക (314 KB)
പുനലൂർ-ഇടമൺ അപ്രോച്ച് റോഡ്

പുനലൂർ-ഇടമൺ അപ്രോച്ച് റോഡ് സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം

01/05/2018 30/09/2019 കാണുക (5 MB)
ഭൂരഹിത പട്ടിക വര്‍ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഭൂമി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം

ഭൂരഹിത പട്ടിക വര്‍ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഭൂമി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം

24/04/2018 30/04/2019 കാണുക (360 KB)
NH47 നാലുവരിപ്പാത ഓച്ചിറ-കടമ്പാട്ടുകോണം

NH47 നാലുവരിപ്പാത ഓച്ചിറ-കടമ്പാട്ടുകോണം ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

01/03/2018 28/02/2019 കാണുക (3 MB)