ക്ലോസ് ചെയ്യുക

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്‍

പേര് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നം.
അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 100
പോലീസ് ഹെൽപ്പ്ലൈൻ 0471-324 3000/4000/5000
പോലീസ് സന്ദേശ സെന്റർ 94 97 900000
പോലീസ് ഹൈവേ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ 9846 100 100
ഫയർ സ്റ്റേഷൻ 101
ആംബുലന്സ് 108
ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ 1090
സ്ത്രീകൾ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ 1091
ട്രാഫിക് അലർട്ട് 1099
ഹൈവേ അലർട്ട് 9846100100
ഹൈവേ അലർട്ട് 9497900000 (SMS രജിസ്ട്രേഷനായി )
റെയ്ൽ അലർട്ട് 9846200100
കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം 0471-2725646
കേരള പോലീസ് സന്ദേശ സെന്റർ 94979 00000