ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ജില്ലാ ഭരണകൂടം

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍ട്ടര്‍

ജില്ലാ ഭരണകൂടം
പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ ഫാക്സ് വിലാസം
district collector അഫ്‌സാന പർവീൺ ഐ.എ.എസ്‌ ജില്ലാ കളക്ടർ dcklm[dot]ker[at]nic[dot]in 0474-2794900 ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് , കൊല്ലം , പിൻ-691013
Mukund Thakur IAS മുകുന്ദ് താക്കൂർ ഐ.എ.എസ് സബ് കളക്ടർ / ആർ‌.ഡി‌.ഒ 0474-2793461
ചിത്രങ്ങളില്ല സജിതാ ബീഗം അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് 0474-2795186
ചിത്രങ്ങളില്ല ഹുസൂർ ശിരസ്താദാർ 8547610032
ചിത്രങ്ങളില്ല ബീനാ റാണി .ആർ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (RR) 0474-2795186
ചിത്രങ്ങളില്ല ജ്യോതി ലക്ഷ്മി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LR) 0474-2795186
ചിത്രങ്ങളില്ല എം.എ. റഹിം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA) 0474-2793473
ചിത്രങ്ങളില്ല സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA NHAI)
ചിത്രങ്ങളില്ല ടി.ആർ. അഹമ്മദ് കബീർ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (Election) edcklm[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]in 0474-2798290
ചിത്രങ്ങളില്ല സി. രാജൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (Survey) 0474-2793473