ക്ലോസ് ചെയ്യുക

സംവരണ വാര്‍ഡ്‌‌ പട്ടിക-തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി : 08/10/2020

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020-സംവരണ വാര്‍ഡ്‌‌‌ പട്ടിക View / Download PDF