ക്ലോസ് ചെയ്യുക

Uncategorized

ഫില്‍ട്ടര്‍:
ചിത്രങ്ങളില്ല

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ – ഇന്റർവ്യൂ റിസൾട്ട്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 12/05/2022

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ – ഇന്റർവ്യൂ റിസൾട്ട്:- ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

ക്ലാർക്ക് / വില്ലജ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചു മുഖേനയുള്ള താത്കാലിക നിയമനം-റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 05/05/2022

ക്ലാർക്ക് / വില്ലജ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചു മുഖേനയുള്ള താത്കാലിക നിയമനം – റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്:- ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

കോവിഡ്- എക്സ് ഗ്രേഷ്യ സാമ്പത്തിക സഹായ പരാതി-അപേക്ഷാ ഫോം

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 10/02/2022

കോവിഡ്- എക്സ് ഗ്രേഷ്യ സാമ്പത്തിക സഹായ പരാതി-അപേക്ഷാ ഫോം :- ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

സംവരണ വാര്‍ഡ്‌‌ പട്ടിക-തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 08/10/2020

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020-സംവരണ വാര്‍ഡ്‌‌‌ പട്ടിക View / Download PDF

കൂടുതല്‍