ക്ലോസ് ചെയ്യുക

Uncategorized

ഫില്‍ട്ടര്‍:
ചിത്രങ്ങളില്ല

ജില്ലാ സർവേ റിപ്പോർട്ട് : മണൽ ഖനനം, ചെറുകിട ധാതുക്കൾ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 18/08/2023

ജില്ലാ സർവേ റിപ്പോർട്ട് – മണൽ ഖനനം :- ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ജില്ലാ സർവേ റിപ്പോർട്ട് – ചെറുകിട ധാതുക്കൾ :- ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

HSE നിയമനം-2023 റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 03/04/2023

HSE നിയമനം-2023 റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് :- ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് (01/01/2005 മുതൽ 31/12/2011 വരെ)

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 13/03/2023

വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് (01/01/2005 മുതൽ 31/12/2011 വരെ):- ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

കേരള സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ 20/01/2023 ലെ കത്ത്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 28/01/2023

കേരള സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ 47 C(1) വിജ്ഞാപനം – ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ജീവനക്കാരുടെ താത്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് (01/01/2005 മുതൽ 31/12/2011 വരെ)

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 21/01/2023

വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ജീവനക്കാരുടെ താത്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് (01/01/2005 മുതൽ 31/12/2011 വരെ):- ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

എൽ.ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ് – ജില്ലാ തല താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 14/12/2022

ഓർഡർ: ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം-2022: ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 17/10/2022

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം-2022: ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ – ഇന്റർവ്യൂ റിസൾട്ട്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 12/05/2022

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ – ഇന്റർവ്യൂ റിസൾട്ട്:- ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

ക്ലാർക്ക് / വില്ലജ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചു മുഖേനയുള്ള താത്കാലിക നിയമനം-റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 05/05/2022

ക്ലാർക്ക് / വില്ലജ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചു മുഖേനയുള്ള താത്കാലിക നിയമനം – റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്:- ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കൂടുതല്‍