ക്ലോസ് ചെയ്യുക

റവന്യു ഓഫീസര്‍മാര്‍

കൊല്ലം താലൂക് മൊബൈല്‍ നം.
തഹസില്‍ദാര്‍, കൊല്ലം 9447194116
അടീഷണല്‍ തഹസില്‍ദാര്‍, കൊല്ലം 8547610501
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കൊല്ലം വെസ്റ്റ് 8547610502
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കൊല്ലം ഈസ്റ്റ്‌ 8547610503
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ത്രിക്കടവൂര്‍ 8547610504
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ത്രിക്കരുവ 8547610505
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കിളികോല്ലൂര്‍ 8547610506
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ശക്തികുളങ്ങര 8547610507
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, മങ്ങാട് 8547610508
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വടകേവിള 8547610509
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, മുണ്ടക്കല്‍ 8547610510
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ഇരവിപുരം 8547610511
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, മയ്യനാട് 8547610512
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പരവൂര്‍ 8547610513
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പൂതക്കുളം 8547610514
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, മീനാട് 8547610515
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കല്ലുവാതുക്കല്‍ 8547610516
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ആദിച്ചനനല്ലൂര്‍ 8547610517
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പാരിപ്പള്ളി 8547610518
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കൊട്ടപ്പുറം 8547610519
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ചിറക്കര 8547610520
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പള്ളിമണ്‍ 8547610521
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, നെടുംബന 8547610522
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ത്രിക്കൊവില്‍വട്ടം 8547610523
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, തഴുത്തല 8547610524
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പനയം 8547610525
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കൊട്ടംക്കര (മാമൂട്) 8547610526
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ഇളമ്പള്ളൂര്‍ 8547610527
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, മുളവന 8547610528
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പെരിനാട് 8547610529
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ഈസ്റ്റ്‌ കല്ലെടാ 8547610530
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, മണ്ട്രോതുരുത്ത് 8547610531
കൊട്ടാരക്കര താലൂക് മൊബൈല്‍ നം.
തഹസില്‍ദാര്‍, കൊട്ടാരക്കര 9447184623
അടീഷണല്‍ തഹസില്‍ദാര്‍, കൊട്ടാരക്കര 8547610601
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, എഴുകോണ്‍ 8547610602
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, നെടുവത്തൂര്‍ 8547610603
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പവിത്രേശ്വരം 8547610604
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കുളക്കട 8547610605
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, മൈലം 8547610606
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കൊട്ടാരക്കര 8547610607
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പുത്തൂര്‍ 8547610608
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കലയപുരം 8547610609
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, മേലില 8547610610
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വെട്ടിക്കവിള 8547610611
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ഉമ്മന്നൂര്‍ 8547610612
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വെളിയം 8547610613
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പൂയപ്പള്ളി 8547610614
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കരീപ്ര 8547610615
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ഓടനാവട്ടം 8547610616
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ചക്കുവറക്കല്‍ 8547610617
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വാളകം 8547610618
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വെളിനല്ലൂര്‍ 8547610619
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ഇളമാട് 8547610620
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കടക്കല്‍ 8547610621
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ചിതറ 8547610622
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ചടയമംഗലം 8547610623
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, മങ്ങാട് 8547610624
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കുമ്മിള്‍ 8547610625
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കൊട്ടുക്കല്‍ 8547610626
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, നിലമേല്‍ 8547610627
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ഇട്ടിവ 8547610628
പത്തനാപുരം താലൂക് മൊബൈല്‍ നം.
തഹസില്‍ദാര്‍, പത്തനാപുരം 9447191605
അടീഷണല്‍ തഹസില്‍ദാര്‍, പത്തനാപുരം 8547610701
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പത്തനാപുരം 8547610717
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പട്ടായി 8547610714
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, തലവൂര്‍ 8547610715
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,വിളക്കുടി 8547610716
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പിടവൂര്‍ 8547610718
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പട്ടായി നോര്‍ത്ത് 8547610719
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പിറവന്തൂര്‍ 8547610721
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പുന്തല 8547610723
കരുനാഗപള്ളി താലൂക് മൊബൈല്‍ നം.
തഹസില്‍ദാര്‍, കരുനാഗപള്ളി 9447080223
അടീഷണല്‍ തഹസില്‍ദാര്‍, കരുനാഗപള്ളി 8547610801
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, നീണ്ടക്കര 8547610802
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, തെക്കുംഭാഗം 8547610803
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ചവറ 8547610804
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പന്മന 8547610805
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കരുനാഗപള്ളി 8547610806
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, തേവലക്കര 8547610807
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വടക്കുംത്തല 8547610808
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, അയനിവെളികുളങ്ങര 8547610809
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കല്ലേലിഭാഗം 8547610810
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ആധിനാട് 8547610811
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ഓച്ചിറ 8547610812
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ആലപ്പാട് 8547610813
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, തൊടിയൂര്‍ 8547610814
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കുളശേഖരപുരം 8547610815
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, തഴവ 8547610816
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ക്ലാപ്പന 8547610817
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പാവുമ്പ 8547610818
കുന്നത്തൂര്‍ താലൂക് മൊബൈല്‍ നം.
തഹസില്‍ദാര്‍, കുന്നത്തൂര്‍ 9447170345
അടീഷണല്‍ തഹസില്‍ദാര്‍, കുന്നത്തൂര്‍ 8547610901
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, മൈനാഗപ്പള്ളി 8547610902
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വെസ്റ്റ് കല്ലട 8547610903
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ശാസ്താംകോട്ട 8547610904
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, പോരുവഴി 8547610905
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കുന്നത്തൂര്‍ 8547610906
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ശൂരനാട് നോര്‍ത്ത് 8547610907
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ശൂരനാട് സൗത്ത് 8547610908
പുനലൂര്‍ താലൂക് മൊബൈല്‍ നം.
തഹസില്‍ദാര്‍, പുനലൂര്‍ 9947261555
അടീഷണല്‍ തഹസില്‍ദാര്‍, പുനലൂര്‍ 9961819389
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍,പുനലൂര്‍ 8547610702
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കരവാളൂര്‍ 8547610703
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ഇടമുളയ്ക്കള്‍ 8547610704
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, അറക്കല്‍ 8547610705
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, അഞ്ചല്‍ 8547610706
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, വളക്കോട് 8547610707
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, അലയമണ്‍ 8547610708
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ഏരൂര്‍ 8547610709
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, കുളത്തുപ്പുഴ 8547610710
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, തിങ്കള്‍കരിക്കകം 8547610711
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ചന്നപെട്ട 8547610712
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ആയിരനല്ലൂര്‍ 8547610713
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ഇടമണ്‍ 8547610720
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, ആരിയന്കാവ് 8547610722
വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍, തെന്മല 8547610724