ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പോലീസ്

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ

ഓഫീസ് / സ്റ്റേഷൻ ടെലിഫോണ്‍
കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ 0474-2764422, 9497996984(M), 0474-2744165(Fax)
കൊല്ലം റൂറൽ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 0474-2450168, 9497996908(M)
പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം 100, 0474-2742072
ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ 1090
സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് 0474-2744165
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് (Admn.) 0474-2742265
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് (DCRB) 0474-2751098
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് (Narcotics) 0474-2763694
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് (Crime) 0474-2742376
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ്, കൊല്ലം 0474-2742376
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി 0476-2620233
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ്, പുനലൂർ 0475-2222595
ട്രാഫിക് പൊലീസ്, കൊല്ലം 0474-2745298
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് 0474-2742400
കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് 0474-2742072
കിളികൊല്ലൂർ 0474-2711155
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, കൊല്ലം വെസ്റ്റ് 0474-2795086
കൊല്ലം വെസ്റ്റ് 0474-2795086
പള്ളിത്തോട്ടം 0474-2742042
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, പരവൂർ 0474-2512344
പരവൂർ 0474-2512344
പാരിപ്പള്ളി 0474-2572065
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, ചാത്തന്നൂർ 0474-2593250
ചാത്തന്നൂർ 0474-2593250
കൊട്ടിയം 0474-2530100
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, കുണ്ടറ 0474-2547450
കുണ്ടറ 0474-2547239
ഈസ്റ്റ് കല്ലട 0474-2585240
അഞ്ചാലിൻമൂട് 0474-2552682
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, കരുനാഗപ്പള്ളി 0476-2620233
കരുനാഗപ്പള്ളി 0476-2620233
ഓച്ചിറ 0476-2620233
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, ശാസ്താംകോട്ട 0476-2831355
ശാസ്താംകോട്ട 0476-2830355
ശൂരനാട് 0476-2795086
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, ചവറ 0476-2681700
ചവറ 0476-2680029
തെക്കുംഭാഗം 0476-2882364
ശക്തികുളങ്ങര 0474-2770966
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, പുനലൂർ 0475-2222775
പുനലൂർ 0475-2222700
പത്തനാപുരം 0475-2352200
കുന്നിക്കോട് 0475-2322092
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, കൊട്ടാരക്കര 0474-2451100
കൊട്ടാരക്കര 0474-2454629
എഴുകോൺ 0474-2482088
പൂയപ്പള്ളി 0474-2462043
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, കടക്കൽ 0475-2422033
കടക്കൽ 0475-2422033
ചടയമംഗലം 0475-2475311
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, കുളത്തൂപ്പുഴ 0475-2317529
കുളത്തൂപ്പുഴ 0475-2317529
തെന്മല 0475-2344550
സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, അഞ്ചൽ 0475-2272300
അഞ്ചൽ 0475-2273366
ഏരൂർ 0475-2273204