ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ ജില്ലാ തല താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക ( 01-01-2020 മുതൽ 31-12-2021 വരെ )

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി : 22/11/2022

ഓർഡർ: ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക