ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍ / ടെണ്ടറുകള്‍ – 2021 ***

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി : 09/03/2021

# കൂടുതൽ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍ >> പ്രഖ്യാപനം

2021

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2021

ഫോം 12D- മലയാളം : – Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക (582 KB)

ഫോം 12D- ഇംഗ്ലീഷ് : – Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക (597 KB)


2020

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020-സംവരണ വാര്‍ഡ്‌ പട്ടിക : – Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക (5 MB)

പാർട്ട് ടൈം കണ്ടീജന്റ് സ്റ്റാഫുകളുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക (01/04/2017–31/12/2019) : – Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക (2 MB)

2019

• തെരഞ്ഞെടുത്ത പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ പട്ടിക – Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(1 MB)

• 01/03/68 മുതൽ 31/03/2017 വരെയുള്ള പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടികPdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(7 MB)

• പുനലൂർ- മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് – സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് & നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ :Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(731 KB)

Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(1 MB)
നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍-Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(310 KB)

• നീണ്ടകര തുറമുഖം വികസനം: RR പാക്കേജ്-2019 :Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(983 KB)

• നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍-വഖഫ് കോടതിയിൽ അഡിഷണൽ സർക്കാർ വക്കീൽ നിയമനം – അപേക്ഷPdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(314 KB)

2018

• നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍-പരവൂർ മുൻസിഫ്‌ കോടതിയിൽ സർക്കാർ വക്കീൽ നിയമനംPdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(267 KB)

• കല്ലുവാതുക്കല്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി-സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(2 MB)

• നീണ്ടകര തുറമുഖം വികസനം: – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനംPdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(155 KB)
നോട്ടീസ്, RR പാക്കേജ് Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(1 MB)

• റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് : വില്ലേജ് ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്‍ട് (താത്കാലിക നിയമനം-എമ്പ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി)- Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(498 KB)

• നീണ്ടകര തുറമുഖം വികസനം: വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്- Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(1 MB)

• ജില്ലാതല ഫണ്ട്‌ വിതരണം-പ്രളയം സംബന്ധിച്ച – Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(7 MB)

• ഞാന്‍കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി-സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് – Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(225 KB)

• ദുരന്ത നിവാരണം സംബന്ധിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ – Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(642 KB)

• കൊട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് – ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മലയാളം യുണികോഡ് പരിശീലനം – Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(939 KB)

• നീണ്ടകര തുറമുഖം വികസനം സാമൂഹിക ആഘാത പഠന അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് – Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക(2 MB)