ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കരുനാഗപ്പള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്

16/03/2022 30/03/2025 കാണുക (711 KB) Karunagapally sasthamcotta ROB form4 (73 KB)
പോളയത്തോട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1) നോട്ടീസ്,

01/03/2022 31/03/2025 കാണുക (3 MB) Polayathodu rob SIA study draft report (1 MB)
ചക്കുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1),9 നോട്ടീസ്

17/03/2020 31/03/2024 കാണുക (81 KB) 4(1)notification-Malayalam (75 KB) Puthiyakavu Chakkuvally SI Study Final Report (6 MB) Puthiyacavu_Chkkvly Form-9 Notice (956 KB) Puthiyacavu_Chkkvly GazetteNotice (825 KB) Puthiyacavu Chk RR Package (72 KB)
പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവൻ -കൊച്ചിക്കടവ് പാലം, അനുബന്ധ റോഡ്

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്

16/03/2022 30/03/2025 കാണുക (65 KB) FORM-4 Notification (74 KB)
കണ്ണങ്കാട്ടു കടവ്

നോട്ടീസ്, സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

06/09/2021 30/09/2025 കാണുക (134 KB) Kannamkattu GAZETTE Notfctn (806 KB) Kannamkattu-Draft Study Report (1 MB) Kannamkkattukadav- SIA study final Report (2 MB) Kannamkattukadav Govt.decision (78 KB) Kannamkattukadav Expert committee Report (3 MB)
മയനാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1) നോട്ടീസ്, SIA

11/03/2020 31/12/2023 കാണുക (482 KB) Mayyanad 4-1 notification New (432 KB) Mayyanad_ROB_Kollam_SIA study report (2 MB) SIA Study Notice (1 MB) Mayyanad overbridge SIA study Report (320 KB) Mayyanadu FORM-7 Notice (2 MB) Mayyanad Ob_ SI study Quotation (190 KB) Form 9 mayyanad ROB_1 (1 MB)
കനാൽ നിർമാണം ആയൂർ-അകമൺ റോഡ്

നോട്ടീസ്

22/01/2022 31/01/2025 കാണുക (62 KB) Quotation (67 KB) Form – 4 – Ayoor – Akamon (236 KB) SIA Draft report Ayoor-Akamon (3 MB)
അഞ്ചൽ ബൈപാസ് റോഡ്

നോട്ടീസ്

08/11/2019 31/12/2022 കാണുക (142 KB) FINAL REPORT SIS-Anchal bypass (9 MB) Expert committee study report (130 KB) Notice-Additional Acqusition (95 KB) Anchal Bypass-Form10 (701 KB) Anchal Bypass-Award enquiry notice (6 MB)
പള്ളിക്കമണ്ണടി പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ്

നോട്ടീസ്, സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

06/07/2021 31/07/2025 കാണുക (3 MB) Pallikkamannadi SIS Report (3 MB) Pallikkamannadi_SIS Study-Final Report (10 MB) Expert Committee Report (10 MB) order-DC (57 KB) Form7 Notice (96 KB)
തിരുവനന്തപുരം-കാസർകോട് സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പദ്ധതി

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്

30/10/2021 31/10/2025 കാണുക (1 MB) New Quotation (2 MB) New Quotation Dated-13_12_2021 (343 KB) KRail Quotation-24_12_2021 (639 KB) Silverline – Publication of 4(1) (122 KB)
ശേഖരം