ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
വെട്ടിയതോട് പാലം

നോട്ടീസ്, പഠന റിപ്പോർട്ട്

13/11/2020 13/11/2025 കാണുക (89 KB) 4-1 -notice in Malayalam (107 KB) SIA STUDY DRAFT REPORT (303 KB) Vettiyathod- SIA Final Report (10 MB) Vettiyathodu Notice (81 KB) VETTIYATHODU Expert Committee Report (1 MB) vettiyathode-Form10 (559 KB)
അഞ്ചൽ ബൈപാസ് റോഡ്

നോട്ടീസ്

08/11/2019 31/12/2022 കാണുക (142 KB) FINAL REPORT SIS-Anchal bypass (9 MB) Expert committee study report (130 KB) Notice-Additional Acqusition (95 KB) Anchal Bypass-Form10 (701 KB)
ചക്കുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1),9 നോട്ടീസ്

17/03/2020 31/03/2024 കാണുക (81 KB) 4(1)notification-Malayalam (75 KB) Puthiyakavu Chakkuvally SI Study Final Report (6 MB) Puthiyacavu_Chkkvly Form-9 Notice (956 KB) Puthiyacavu_Chkkvly GazetteNotice (825 KB)
കാട്ടിൽക്കടവ് മേൽപ്പാലം

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 4 (1) വിജ്ഞാപനം, സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

21/08/2020 31/12/2025 കാണുക (1 MB) kattilkadavu SIS report (445 KB) kattilkadavu notice (82 KB) Kattilkadavu Form-9 (206 KB) Kattilkadavu _RR package (250 KB) Kattilkkadav-Form10 (842 KB)
മയനാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1) നോട്ടീസ്, SIA

11/03/2020 31/12/2023 കാണുക (482 KB) Mayyanad 4-1 notification New (432 KB) Mayyanad_ROB_Kollam_SIA study report (2 MB) SIA Study Notice (1 MB) Mayyanad overbridge SIA study Report (320 KB) Mayyanadu FORM-7 Notice (2 MB) Mayyanad Ob_ SI study Quotation (190 KB)
തിരുവനന്തപുരം-കാസർകോട് സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പദ്ധതി

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്

30/10/2021 31/10/2025 കാണുക (1 MB) New Quotation (2 MB) New Quotation Dated-13_12_2021 (343 KB) KRail Quotation-24_12_2021 (639 KB)
പള്ളിക്കമണ്ണടി പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ്

നോട്ടീസ്, സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

06/07/2021 31/07/2023 കാണുക (3 MB) Pallikkamannadi SIS Report (3 MB) Pallikkamannadi_SIS Study-Final Report (10 MB)
കണ്ണങ്കാട്ടു കടവ്

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്

06/09/2021 30/09/2025 കാണുക (134 KB) Kannamkattu GAZETTE Notfctn (806 KB)
ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി

കൊല്ലം

20/09/2021 30/09/2025 കാണുക (2 MB)
എൽപിജി വിതരണ ഗതാഗത നിരക്ക്

ഓർഡർ: സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്

27/07/2021 31/07/2025 കാണുക (531 KB)
ശേഖരം