ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കരുനാഗപ്പള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

16/03/2022 30/03/2025 കാണുക (711 KB) Karunagapally sasthamcotta ROB form4 (73 KB) SIA study draft report (2 MB) KNPY ROB SIA final report new (1 MB) Knpy ROB expert committe report (530 KB) knpy ROB order (93 KB) Karunagapally Sasthamcotta ROB form7 (141 KB) Land Acquisition-Karunagappally-Sasthamcotta ROB (125 KB) Knpy Sasthamcotta ROB_RR package (167 KB)
കണ്ണനല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ വികസനം & KSEB

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

03/11/2020 30/11/2025 കാണുക (63 KB) കണ്ണനല്ലൂർ ജംഗ്ഷൻ വികസനം (58 KB) KSEB Kannanalloor Final Report (1 MB) EC Report-Kannanallor (9 MB) order-Kannanallor (82 KB) pre notice-Kannanallor (113 KB) MAL-pre order-Kannanallor (97 KB) Kannanalloor Jn-Govt Order (83 KB) Kannanalloor_Expert Committe Report (245 KB) KSEB kannanalloor Notice (555 KB) KSEB Kannanalloor_Section 19 Act (924 KB) Kannanallor-Form7-ML (131 KB) Public Notice (81 KB) Kannanallore Jn_RR Package (136 KB)
പള്ളിക്കമണ്ണടി പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ്

നോട്ടീസ്, സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

06/07/2021 31/07/2025 കാണുക (3 MB) Pallikkamannadi SIS Report (3 MB) Pallikkamannadi_SIS Study-Final Report (10 MB) Expert Committee Report (10 MB) order-DC (57 KB) Form7 Notice (96 KB) notice-2 (84 KB) Pallikkamannadi Bridge_Form10 (100 KB)
പോളയത്തോട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1) നോട്ടീസ്,

01/03/2022 31/03/2025 കാണുക (3 MB) Polayathodu rob SIA study draft report (1 MB) Polayathode ROB – expert committee report (393 KB) polayathode ROB from No 7 Malayalam 1 (368 KB) polayathode 11(1)dc order (625 KB) polayathode dc order revised (901 KB) RR package – Polayathode (137 KB) Correction notification (73 KB) Polayathodu ROB-RR package (117 KB)
കുരീപ്പുഴ ചണ്ടി ഡിപ്പോ – വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്ലാന്റ്

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

01/08/2022 31/08/2030 കാണുക (63 KB) SIA Study Final report (10 MB) 4-1Notification Sewage Treatement Plant (505 KB) kureepuzha SIA draft report (3 MB)
ഓച്ചിറ-കായംകുളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

28/07/2022 31/07/2030 കാണുക (68 KB) Form 4 oachira kayamkulam ROB (78 KB) Ochira Kayamkulam ROB final report (2 MB) DC_order (92 KB) SIA_report (728 KB) form-7 (101 KB)
മൈനാഗപ്പള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

06/01/2023 01/01/2030 കാണുക (86 KB) Myngpply SIA draft (571 KB) Mynagappally ROB SIS final (1 MB)
മുണ്ടയ്ക്കൽ – കച്ചിക്കടവ് മേൽ പാലം, അനുബന്ധ റോഡ്

നോട്ടീസ് & റിപ്പോർട്ട്

13/02/2023 09/02/2027 കാണുക (92 KB)
പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവൻ -കൊച്ചിക്കടവ് പാലം, അനുബന്ധ റോഡ്

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ് & റിപ്പോർട്ട്

16/03/2022 30/03/2025 കാണുക (65 KB) FORM-4 Notification (74 KB) SIA draft report (4 MB) DC Order (82 KB) എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് (116 KB) form-7 (89 KB)
മയനാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1) നോട്ടീസ്, SIA

11/03/2020 31/12/2023 കാണുക (482 KB) Mayyanad 4-1 notification New (432 KB) Mayyanad_ROB_Kollam_SIA study report (2 MB) SIA Study Notice (1 MB) Mayyanad overbridge SIA study Report (320 KB) Mayyanadu FORM-7 Notice (2 MB) Mayyanad Ob_ SI study Quotation (190 KB) Form 9 mayyanad ROB_1 (1 MB) Mayyannadu_dc order (567 KB) mayyanad RR package (64 KB) gazette notice (248 KB) Mayyanad ROB-19(1) declaration (362 KB) Mayyanad ROB-Form2 (303 KB)
ശേഖരം