ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കുരീപ്പുഴ ചണ്ടി ഡിപ്പോ – വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്ലാന്റ്

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

01/08/2022 31/08/2030 കാണുക (63 KB)
പോളയത്തോട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1) നോട്ടീസ്,

01/03/2022 31/03/2025 കാണുക (3 MB) Polayathodu rob SIA study draft report (1 MB) Polayathode ROB – expert committee report (393 KB) polayathode ROB from No 7 Malayalam 1 (368 KB)
ഓച്ചിറ-കായംകുളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

28/07/2022 31/07/2030 കാണുക (68 KB) Form 4 oachira kayamkulam ROB (78 KB)
കൊട്ടാരക്കര-പുലമൺ മേൽപ്പാലം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

26/07/2022 31/07/2030 കാണുക (314 KB) FORM-4 ktr plmn flyovr (102 KB)
കനാൽ നിർമാണം ആയൂർ-അകമൺ റോഡ്

നോട്ടീസ്

22/01/2022 31/01/2025 കാണുക (62 KB) Quotation (67 KB) Form – 4 – Ayoor – Akamon (236 KB) SIA Draft report Ayoor-Akamon (3 MB) SIA study Final Report Ayur Akamon canal (8 MB) exp committee report (2 MB) ayoor akamon gov order (76 KB)
കണ്ണങ്കാട്ടു കടവ്

നോട്ടീസ്, സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

06/09/2021 30/09/2025 കാണുക (134 KB) Kannamkattu GAZETTE Notfctn (806 KB) Kannamkattu-Draft Study Report (1 MB) Kannamkkattukadav- SIA study final Report (2 MB) Kannamkattukadav Govt.decision (78 KB) Kannamkattukadav Expert committee Report (3 MB)
കരുനാഗപ്പള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്, അറിയിപ്പുകൾ

16/03/2022 30/03/2025 കാണുക (711 KB) Karunagapally sasthamcotta ROB form4 (73 KB) SIA study draft report (2 MB) KNPY ROB SIA final report new (1 MB)
പുതിയകാവ്-ചക്കുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1),9 നോട്ടീസ്

17/03/2020 31/03/2024 കാണുക (81 KB) 4(1)notification-Malayalam (75 KB) Puthiyakavu Chakkuvally SI Study Final Report (6 MB) Puthiyacavu_Chkkvly Form-9 Notice (956 KB) Puthiyacavu_Chkkvly GazetteNotice (825 KB) Puthiyacavu Chk RR Package (72 KB) Form 10 Declaration (4 MB) Form-2 (4 MB)
പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവൻ -കൊച്ചിക്കടവ് പാലം, അനുബന്ധ റോഡ്

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്

16/03/2022 30/03/2025 കാണുക (65 KB) FORM-4 Notification (74 KB) SIA draft report (4 MB)
മയനാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1) നോട്ടീസ്, SIA

11/03/2020 31/12/2023 കാണുക (482 KB) Mayyanad 4-1 notification New (432 KB) Mayyanad_ROB_Kollam_SIA study report (2 MB) SIA Study Notice (1 MB) Mayyanad overbridge SIA study Report (320 KB) Mayyanadu FORM-7 Notice (2 MB) Mayyanad Ob_ SI study Quotation (190 KB) Form 9 mayyanad ROB_1 (1 MB)
ശേഖരം