ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസർമാരുടെയും കോണ്ടാക്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെയുള്ള ഒരു പി.ഡി.എഫ് രേഖയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ഓഫീസിന്റെ പേര്, തസ്തിക, ഫോൺ നമ്പര്, ഓഫീസിന്റെ വിലാസം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍, കൊല്ലം (PDF 73 KB)