ക്ലോസ് ചെയ്യുക

വൈദ്യുതി


KSEB ഓലയില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍

KSEB ഓലയില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍, NH 66, ടി.ഡി. നഗര്‍, ഓലയില്‍, ഹൈ സ്കൂള്‍ ജങ്ക്ഷന്‍, കൊല്ലം- 691009

ഇ-മെയില്‍ : aeesolai[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0474-2793435


KSEB കന്റോന്‍മെന്റ് സെക്ഷന്‍

സെക്ഷന്‍ കോഡ്-4558, കന്റോന്‍മെന്റ്, കൊല്ലം

ഇ-മെയില്‍ : aeescantonment[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0474-2742945


KSEB സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്

KSEB സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്, YMCA റോഡ്‌, കര്‍ബല, കൊല്ലം- 691001


ഫോണ്‍ : 0474-2740933


KSEB സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ്

കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം -691532


ഫോണ്‍ : 0474-2454558