ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ആശുപത്രികൾ


അഷ്ടമുടി ആശുപത്രി

കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് റോഡ്‌, തട്ടാമല, കൊല്ലം -691020


ഫോണ്‍ : 0474-2534044


ഉപാസന ആശുപത്രി

ക്യൂ. എസ്. റോഡ്‌, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2762889


എന്‍ എസ് ആശുപത്രി

എന്‍എച്ച് ബൈപ്പാസ് റോഡ്‌, പാലത്തറ, കൊല്ലം -691020


ഫോണ്‍ : 0474-2723199


ട്രാവന്‍കൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി

എന്‍.എച്ച്. ബൈപ്പാസ് റോഡ്‌, മൈലാപൂര്‍, ഉമയനെല്ലൂര്‍, തഴുത്തല, കൊല്ലം -691589


ഫോണ്‍ : 0474-2729393


ഡോ. നായര്‍സ് ആശുപത്രി

റെസിടെന്‍സി റോഡ്‌, ആശ്രാമം, കൊല്ലം -691002


ഫോണ്‍ : 0474-2766180


ബിഷപ്പ് ബെന്‍സിഗര്‍ ആശുപത്രി

ബീച്ച് റോഡ്‌, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2768201


മെഡിട്രീന ആശുപത്രി

ബൈപ്പാസ് റോഡ്‌, അയത്തില്‍, കൊല്ലം -691021


ഫോണ്‍ : 0474-2721111


ശങ്കേര്‍സ് ആശുപത്രി

ക്യൂഎസ് റോഡ്‌, പി.ബി. നം:32, കൊല്ലം -691001


ഫോണ്‍ : 0474-2743847


ഹോളിക്രോസ് സൂപ്പര്‍ സ്പെഷ്യാലിട്ടി ആശുപത്രി

കൊട്ടിയം, കൊല്ലം -691571


ഫോണ്‍ : 0474-2530121