ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പരവൂർ മത്സ്യ ചന്ത

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

26/03/2019 31/12/2022 കാണുക (1 MB) 2019050269 (946 KB) എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് (380 KB) 11-1 notification (187 KB) GO (75 KB) document(130) (90 KB) Sec19 Declaration (484 KB) Gazette Notice (463 KB) Award Enquiry Notice_Form No.2 (123 KB)
ചിറക്കര പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ്

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

26/03/2019 31/08/2022 കാണുക (1 MB) 2019050329 (872 KB) എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് (341 KB) chirakkara 11-1 notification (1 MB) chirakkara-notification-2 (581 KB) chirakkara-notification-3 (557 KB) section-21 notice (199 KB)
ചക്കുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നോട്ടീസ്

4(1) നോട്ടീസ്

17/03/2020 31/03/2024 കാണുക (81 KB) 4(1)notification-Malayalam (75 KB) Puthiyakavu Chakkuvally SI Study Final Report (6 MB)
ഇരവിപുരം റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്

പഠന റിപ്പോർട്ട് ,അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്, ആർ.ആർ പാക്കേജ്

08/03/2019 31/12/2022 കാണുക (1 MB) 2019050735 (3 MB) Final Report (119 KB) Preliminary Notification (2 MB) RR Package (1 MB) IRAVIPURAM 19(1) DECLARATION (306 KB) Form-2 Public Notice (218 KB) LARR Act 2013 Section 21(1),(3) (1 MB)
പെരുമൺ പാലം അപ്പ്രോച്ച് റോഡ്

ആർ.ആർ പാക്കേജ് & നോട്ടീസ്

26/02/2020 30/11/2022 കാണുക (2 MB) perumon revised form 9 (6 MB) perumon-RR packageNew (113 KB)
പുനലൂർ- മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം

13/02/2019 31/12/2022 കാണുക (731 KB) 2019030170 (1 MB) 2019031878 (310 KB) 2019050950 (51 KB) എസ്‌ഐ‌എയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് (2 MB) Study Report (1 MB) expert report (837 KB) 11(1) (679 KB) form 9 (128 KB) RR Package Details (1 MB) form 10 english (225 KB) form 10 malayalam (86 KB) Additional Land Acquisition Notice (27 KB)
മാളിയേക്കൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

ആർ.ആർ പാക്കേജ് & നോട്ടീസ്

26/02/2020 31/12/2022 കാണുക (361 KB) Form 9 (252 KB)
ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതി

.

13/02/2020 31/12/2022 കാണുക (317 KB)
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരദേശ ലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്

സിഡിസി റിപ്പോർട്ട്-പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എതിർപ്പ് / നിർദ്ദേശം / അഭിപ്രായം ക്ഷണിക്കുന്നതിന് & അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

21/12/2019 31/12/2022 കാണുക (6 MB)
സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക

01/03/68 മുതൽ 31/03/2017 വരെയുള്ള പാർട്ട് ടൈം അനിശ്ചിത ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക,

തെരഞ്ഞെടുത്ത പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ പട്ടിക

01/06/2019 31/12/2022 കാണുക (7 MB) Part-time Sweeper Selection List (879 KB)
ശേഖരം