ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പുതിയതായി നിയമിക്കല്‍

പുതിയതായി നിയമിക്കല്‍
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ – ഇന്റർവ്യൂ റിസൾട്ട് 12/05/2022 31/05/2023 കാണുക (2 MB)
ക്ലാർക്ക് / വില്ലജ് അസിസ്റ്റന്റ് – റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

ക്ലാർക്ക് / വില്ലജ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചു മുഖേനയുള്ള താത്കാലിക നിയമനം-റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

05/05/2022 05/05/2023 കാണുക (1 MB)
ജില്ലാ ആസൂത്രണ റിസോഴ്സ് സെന്റർ: ആപ്ലിക്കേഷൻ

നോട്ടീസ്

01/02/2022 01/02/2023 കാണുക (731 KB)
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് – വില്ലേജ് ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്‍ട്

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് – വില്ലേജ് ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്‍ട് (താത്കാലിക നിയമനം-എമ്പ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി)

01/10/2018 31/12/2022 കാണുക (498 KB)
ശേഖരം