ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പുതിയതായി നിയമിക്കല്‍

പുതിയതായി നിയമിക്കല്‍
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
HSE നിയമനം-2023

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

01/04/2023 01/04/2024 കാണുക (136 KB)
ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം-2022

ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ്

17/10/2022 17/10/2023 കാണുക (595 KB)
പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ – ഇന്റർവ്യൂ റിസൾട്ട് 12/05/2022 31/05/2023 കാണുക (2 MB)
ക്ലാർക്ക് / വില്ലജ് അസിസ്റ്റന്റ് – റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

ക്ലാർക്ക് / വില്ലജ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചു മുഖേനയുള്ള താത്കാലിക നിയമനം-റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

05/05/2022 05/05/2023 കാണുക (1 MB)
ശേഖരം