ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പുതിയതായി നിയമിക്കല്‍

പുതിയതായി നിയമിക്കല്‍
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
HSE നിയമനം-2023

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

01/04/2023 01/04/2024 കാണുക (136 KB)
ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം-2022

ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ്

17/10/2022 17/10/2023 കാണുക (595 KB)
ശേഖരം