ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ദര്‍ഘാസുകള്‍

ദര്‍ഘാസുകള്‍
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
തിരുവനന്തപുരം-കാസർകോട് സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പദ്ധതി

കോട്ടെഷൻ നോട്ടീസ്

30/10/2021 31/10/2025 കാണുക (1 MB) New Quotation (2 MB) New Quotation Dated-13_12_2021 (343 KB) KRail Quotation-24_12_2021 (639 KB) Silverline – Publication of 4(1) (122 KB)
ശേഖരം