ക്ലോസ് ചെയ്യുക

KASE- സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് പഠനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്ഷണം

KASE- സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് പഠനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്ഷണം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
KASE- സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് പഠനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്ഷണം

സംസ്ഥാന നൈപുണ്യ വികസന മിഷനായ KASE, SANKLAP സ്കീമിന് കീഴിൽ കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഹ്രസ്വകാല നൈപുണ്യ വികസന കോഴ്‌സുകളുടെ നൈപുണ്യ ഗ്യാപ്പ് പഠനത്തിനും ഇംപാക്റ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ലിങ്ക്-www.etenders.kerala.gov.in (ടെൻഡർ ഐഡി: 2021_ KASE_454853_1)

26/11/2021 15/12/2021 കാണുക (76 KB)