ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കനാൽ നിർമാണം ആയൂർ-അകമൺ റോഡ്

കനാൽ നിർമാണം ആയൂർ-അകമൺ റോഡ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കനാൽ നിർമാണം ആയൂർ-അകമൺ റോഡ്

നോട്ടീസ്

22/01/2022 31/01/2025 കാണുക (62 KB) Quotation (67 KB) Form – 4 – Ayoor – Akamon (236 KB) SIA Draft report Ayoor-Akamon (3 MB)