ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ഭൂരഹിത പട്ടിക വര്‍ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഭൂമി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം

ഭൂരഹിത പട്ടിക വര്‍ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഭൂമി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഭൂരഹിത പട്ടിക വര്‍ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഭൂമി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം

ഭൂരഹിത പട്ടിക വര്‍ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഭൂമി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം

24/04/2018 30/04/2019 കാണുക (360 KB)