ക്ലോസ് ചെയ്യുക

പള്ളിക്കമണ്ണടി പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ്

പള്ളിക്കമണ്ണടി പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പള്ളിക്കമണ്ണടി പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ്

നോട്ടീസ്, സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

06/07/2021 31/07/2025 കാണുക (3 MB) Pallikkamannadi SIS Report (3 MB) Pallikkamannadi_SIS Study-Final Report (10 MB) Expert Committee Report (10 MB) order-DC (57 KB) Form7 Notice (96 KB)