ക്ലോസ് ചെയ്യുക

നീണ്ടകര തുറമുഖം വികസനം

നീണ്ടകര തുറമുഖം വികസനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
നീണ്ടകര തുറമുഖം വികസനം

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം, നോട്ടീസ്, ആർ.ആർ പാക്കേജ്

06/10/2018 31/12/2022 കാണുക (155 KB) 2018111950 (1 MB) RR Package 2019 (983 KB) Notice_March2019 (622 KB)