ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ഞാന്‍കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ഞാന്‍കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഞാന്‍കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ഞാന്‍കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി-സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് & അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

07/09/2018 31/12/2022 കാണുക (225 KB) 2018121378 (6 MB) Notice 11-1 (151 KB) Declaration_19(1) (246 KB)