ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ചിറക്കര പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ്

ചിറക്കര പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ചിറക്കര പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ്

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

26/03/2019 31/08/2022 കാണുക (1 MB) 2019050329 (872 KB) എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് (341 KB) chirakkara 11-1 notification (1 MB) chirakkara-notification-2 (581 KB) chirakkara-notification-3 (557 KB) section-21 notice (199 KB)