ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കണ്ണങ്കാട്ടു കടവ്

കണ്ണങ്കാട്ടു കടവ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കണ്ണങ്കാട്ടു കടവ്

നോട്ടീസ്, സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

06/09/2021 30/09/2025 കാണുക (134 KB) Kannamkattu GAZETTE Notfctn (806 KB) Kannamkattu-Draft Study Report (1 MB) Kannamkkattukadav- SIA study final Report (2 MB) Kannamkattukadav Govt.decision (78 KB) Kannamkattukadav Expert committee Report (3 MB)