ക്ലോസ് ചെയ്യുക

അഞ്ചൽ ബൈപാസ് റോഡ്

അഞ്ചൽ ബൈപാസ് റോഡ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
അഞ്ചൽ ബൈപാസ് റോഡ്

നോട്ടീസ്

08/11/2019 31/12/2022 കാണുക (142 KB) FINAL REPORT SIS-Anchal bypass (9 MB) Expert committee study report (130 KB) Notice-Additional Acqusition (95 KB) Anchal Bypass-Form10 (701 KB) Anchal Bypass-Award enquiry notice (6 MB)