ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ആരോഗ്യ വകുപ്പ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍ട്ടര്‍

ആരോഗ്യ വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ് ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം വിലാസം
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (DMO) 04742795017 ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, രണ്ടാം നില, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൊല്ലം