ക്ലോസ് ചെയ്യുക

സര്‍വീസ് ഏരിയ പ്ലാന്‍- ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങള്‍

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് / സേവന മേഖല പദ്ധതി കാണിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ഒരു പി.ഡി.എഫ് രേഖയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
റവന്യൂ ഗ്രാമ ജനസംഖ്യ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക: സര്‍വീസ് ഏരിയ പ്ലാന്‍- ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങള്‍, കൊല്ലം (PDF 46 KB)