ക്ലോസ് ചെയ്യുക

സംഘടനാ പട്ടിക

കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഭരണവ്യവസ്ഥയെ റവന്യൂ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

റവന്യൂ

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ രണ്ട് (2) റവന്യൂ സബ്ഡിവിഷൻ മാത്രമേയുള്ളു, കൂടാതെ 6 താലൂക്കുകളും 104 വില്ലേജുകളും ഉണ്ട്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരു (1) കോർപ്പറേഷൻ, 4 മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഒരു (1) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, 11 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, 69 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവ ഉണ്ട്.
കൊല്ലം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിശദമായ സംഘടനാ പട്ടിക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

സംഘടനാ പട്ടിക