ക്ലോസ് ചെയ്യുക

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസം

2020

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ : PDF കാണുക / ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുക


2019

കുന്നത്തൂർ :- 14.08.2019 @ 0800 മണിക്കൂർ വരെ 10,000 രൂപ അടിയന്തര ആശ്വാസത്തിന് അർഹതയുള്ളതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളുടെ പട്ടിക

കരുനാഗപ്പള്ളി :- 14.08.2019 @ 0800 മണിക്കൂർ വരെ 10,000 രൂപ അടിയന്തര ആശ്വാസത്തിന് അർഹതയുള്ളതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളുടെ പട്ടിക


2018

കൊല്ലം ജില്ല (താലൂക്ക് തിരിച്ചുള്ള മുഴുവൻ പട്ടിക) : കേരളം പുനർനിർമ്മിക്കുക – ഭാഗിക / പൂർണ്ണ നാശനഷ്ട പേയ്‌മെന്റുകൾ

കുന്നത്തൂർ :- പൂർണ്ണ പട്ടിക , അടിയന്തിര ആശ്വാസം , നിരസിച്ച പട്ടിക

പത്തനാപുരം :- ഭാഗിക & പൂർണ്ണ പട്ടിക , നിരസിച്ച പട്ടിക

കൊല്ലം :- ഭാഗിക & പൂർണ്ണ പട്ടിക , ഭവന നാശനഷ്ട പട്ടിക

പുനലൂർ :- പ്രളയ അപ്പീൽ , പൂർണ്ണ പട്ടിക , ഭാഗിക പട്ടിക , പ്രാഥമിക ആശ്വാസം


പ്രളയം 2018 – ദുരിതാശ്വാസ വിശദാംശങ്ങൾ: ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം പുതിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്

കൊല്ലം :- ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

പത്തനാപുരം :- ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

കുന്നത്തൂർ :- ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

കൊട്ടാരക്കര :- ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

കരുനാഗപ്പള്ളി :- ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

പുനലൂർ :- ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക