ക്ലോസ് ചെയ്യുക

വകുപ്പുകൾ

ജില്ലാ ഭരണനിര്‍വഹണം മറ്റു പല സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നടത്തുന്നത്.
ഈ ഓരോ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്കും അവരവരുടെതായ ഓഫീസുകള്‍ ജില്ലയിലുണ്ട്.
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രധാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

  • കാര്‍ഷികം
  • ദേശീയ പാത
  • എക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
  • ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ്
  • ജയില്‍
  • ട്രഷറി
  • വാട്ടർ അതോറിറ്റി

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു സബ്-മെനു തെരഞ്ഞെടുക്കുക.