ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ബ്ലോക്കുകളും പഞ്ചായത്തുകളും

കൊല്ലം ജില്ലയെ 11- ബ്ലോക്കുകള്‍, 68- പഞ്ചായത്തുകള്‍, 1- നഗരസഭ, 4- മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക്, ഫോണ്‍ : 0475 – 2273217,2274217
നം. ബ്ലോക്ക്‌ / പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍
1 കുളത്തൂപ്പുഴ 0475- 2317526
2 ഏരൂർ 0475- 2273253
3 അലയമൺ 0475- 2304229
4 അഞ്ചൽ 0475- 2273236
5 ആര്യൻകാവ് 0475-2344533
6 ഇടമുളക്കൽ 0475-2273344
7 കരവാളൂർ 0475-2222599
8 തെന്മല 0475-2344526
ചടയമംഗലം ബ്ലോക്ക്, ഫോണ്‍ : 0474 – 2475370,2475570 
നം. ബ്ലോക്ക്‌ / പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍
1 ചിതറ 0474-2429524
2 കടക്കൽ 0474-2422044
3 ചടയമംഗലം 0474-2475428
4 ഇട്ടിവ 0474-2439523
5 ഇളമാട് 0474-2292236
6 നിലമേൽ 0474-2433221
7 വെളിനല്ലൂർ 0474-2466539
8 കുമ്മിൾ 0474-2448500
ചവറ ബ്ലോക്ക്, ഫോണ്‍ : 0476 – 2680292,2681200 
നം. ബ്ലോക്ക്‌ / പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍
1 തെക്കുംഭാഗം 0476-2882340
2 ചവറ 0476-2680247
3 പന്മന 0476-2680296
4 തേവലക്കര 0476-2872031
5 നീണ്ടക്കര 0476-2680331
ചിറ്റുമല ബ്ലോക്ക്, ഫോണ്‍ : 0474 – 2585242,2585287 
നം. ബ്ലോക്ക്‌ / പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍
1 പെരിനാട് 0474-2552688
2 കുണ്ടറ 0474-2522288
3 കിഴക്കേക്കല്ലട 0474-2585222
4 പനയം 0474-2553988
5 പേരയം 0474-2522423
6 മൻഡ്‌റോത്തുരുത് 0474-2542360
7 തൃക്കരുവാ 0474-2703260
ഇത്തിക്കര ബ്ലോക്ക്, ഫോണ്‍ : 0474 – 2593260,2592232
നം. ബ്ലോക്ക്‌ / പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍
1 പൂതക്കുളം 0474-2572033
2 കല്ലുവാതുക്കൽ 0474-2572033
3 ചാത്തന്നൂർ 0474-2593254
4 ആദിച്ചനല്ലൂർ 0474-2593341
5 ചിറക്കര 0474-2514800
കൊട്ടാരക്കര ബ്ലോക്ക്, ഫോണ്‍ : 0474 – 2454694
നം. ബ്ലോക്ക്‌ / പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍
1 വെളിയം 0474-2462021
2 പൂയപ്പള്ളി 0474-2462027
3 കരീപ്ര 0474-2522375
4 എഴുകോൺ 0474-2522323
5 നെടുവത്തൂർ 0474-2454314
മുഖത്തല ബ്ലോക്ക്, ഫോണ്‍ : 0474 – 2501097
നം. ബ്ലോക്ക്‌ / പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍
1 മയ്യനാട് 0474-2555266
2 തൃക്കോവിൽവട്ടം 0474-2712845,502872
3 ഇളംപള്ളൂർ 0474-
4 കോട്ടംകര 0474-2522375
5 നെടുംമ്പന 0474-2562059
ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക്, ഫോണ്‍ : 0476 – 2690270,2692766
നം. ബ്ലോക്ക്‌ / പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍
1 ഓച്ചിറ 0476-2690232
2 കുലശേഖരപുരം 0476-2620217
3 തഴവ 0476-2622178,660286
4 ക്ലാപ്പന 0476-2690278
5 ആലപ്പാട് 0476-2826338
6 തൊടിയൂർ 0476-2620276,660276
പത്തനാപുരം ബ്ലോക്ക്, ഫോണ്‍ : 0475 – 2352341
നം. ബ്ലോക്ക്‌ / പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍
1 വിളക്കുടി 0475-2322026
2 തലവൂർ 0475-2328128
3 പിറവന്തൂർ 0475-2222239
4 പത്തനാപുരം 0475-2352346
5 പട്ടാഴി 0475-2399458
6 പട്ടാഴി വടക്കേക്കര 0475-2399457
ശാസ്താംകോട്ട ബ്ലോക്ക്, ഫോണ്‍ : 0476 – 2830375
നം. ബ്ലോക്ക്‌ / പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍
1 പോരുവഴി 0476-2820542
2 ശാസ്താംകോട്ട 0476-2830236
3 ശൂരനാട് നോർത്ത് 0476-2851341
4 ശൂരനാട് സൗത്ത് 0476-2851349
5 പടിഞ്ഞാറ് കല്ലട 0476-2830391
6 കുന്നത്തൂർ 0476-2856125
7 മൈനാഗപ്പള്ളി 0476-
വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക്, ഫോണ്‍ : 0474 – 2402550
നം. ബ്ലോക്ക്‌ / പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍
1 വെട്ടിക്കവല 0474-2402533
2 മേലില 0474-2402545
3 മൈലം 0474-2453143
4 കുളക്കട 0474-22415536
5 പവിത്രേശ്വരം 0474-2415526
6 ഉമ്മന്നൂർ 0474-2422026,492026