ക്ലോസ് ചെയ്യുക

രേഖകള്‍

ഒരു സബ്-മെനു തെരഞ്ഞെടുക്കുക…

പ്രമാണ വിഭാഗം തിരിച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക

ഫില്‍ട്ടര്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കോറ്റ്പ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ സെപ്റ്റംബര്‍ -ഒക്ടോബര്‍ 2017 01/04/2018 കാണുക (252 KB)
ജില്ലാ കലക്ട്രേറ്റ്‌ 01/03/2018 കാണുക (642 KB)
സെന്‍സസ് 2011 റിപ്പോര്‍ട്ട് 01/03/2018 കാണുക (4 MB)
അപ്പലന്റ്റ് ഓഫീസര്‍മാര്‍- ജില്ലാ റവന്യു 01/03/2018 കാണുക (3 MB)
വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍ 01/03/2018 കാണുക (97 KB)
താലൂക്ക് ഓഫീസുകള്‍ 01/03/2018 കാണുക (245 KB)
റവന്യു ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ് 01/03/2018 കാണുക (81 KB)
കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍-പട്ടിക 01/03/2018 കാണുക (73 KB)