ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ഭൂരഹിത പട്ടിക വര്‍ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഭൂമി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി : 24/04/2018

Pdf ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക (360KB)