ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ടൂറിസം

കൊല്ലത്തെ ടൂറിസം ചാരുതയാര്‍ന്ന പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. നേച്ചർ ടൂറിസം, ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസം, കൾച്ചറൽ ടൂറിസം, പിൽഗ്രിം ടൂറിസം, അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം തുടങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങൾ ജില്ലയിൽ വികസനത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറയാണ്.

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ടൂറിസം വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു സബ്-മെനു തെരഞ്ഞെടുക്കുക…