ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

ഈ വെബ്സൈറ്റ് രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും, വികസിപ്പിക്കുകയും,പരിപാലിക്കുന്നതും നാഷണൽ ഇൻഫൊർമാറ്റിക്സ് സെന്റര്‍ ( NIC ) ആണ്.ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് dcklm[dot]ker[at]nic[dot]in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ വെബ് ഇൻഫൊർമേഷൻ മാനേജർക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഉള്ളടക്കം, രൂപകല്പന, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഫീഡ്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ വകുപ്പുകൾ ആണ്. എൻ.ഐ.സി.യോ ജില്ലാ ഭരണകൂടമോ ഉള്ളടക്കത്തിന്റേയും അതിന്റെ കൃത്യതയുടേയും കാര്യത്തില്‍ ഉത്തരവാദികള്‍ ആയിരിക്കുന്നതല്ല.

വെബ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ : ശിരസ്തദാർ

ജില്ലാ കളക്ടർ ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കൊല്ലം – 691013, കേരളം.
ഫോണ്‍ : 0474 – 2794900
ഇമെയില്‍ : dcklm[dot]ker[at]nic[dot]in