ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ജില്ലാ കളക്ടർ

ശ്രീമതി. അഫ്‌സാന പർവീൺ ഐ.എ.എസ്‌

ശ്രീമതി. അഫ്‌സാന പർവീൺ ഐ.എ.എസ്‌
ജില്ലാ കളക്ടർ, കൊല്ലം ജില്ല

ശ്രീമതി. അഫ്‌സാന പർവീൺ ഐ.എ.എസ്‌ 13.09.2021 ന് കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു.

സന്ദർശിക്കുക: ജില്ലാ കളക്ടര്‍ മാരുടെ പട്ടിക

ടെലിഫോണ്‍ & ഫാക്സ്

0474-2794900 (ഓഫീസ്)
0474-2792970 (ഫാക്സ്)
0474-2742666 (ഭവനം)

ഇ-മെയില്‍ : dcklm[dot]ker[at]nic[dot]in

സന്ദര്‍ശന സമയങ്ങള്‍

ഓഫീസ് : 11:00 AM to 12:30 PM