ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ആര് ആരാണ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍ട്ടര്‍

ജില്ലാ ഭരണകൂടം

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
district collector അഫ്‌സാന പർവീൺ ഐ.എ.എസ്‌ജില്ലാ കളക്ടർdcklm[dot]ker[at]nic[dot]inജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് , കൊല്ലം , പിൻ-6910130474-2794900
ചിത്രങ്ങളില്ല ചേതൻ കുമാർ മീണസബ് കളക്ടർ / ആർ‌.ഡി‌.ഒchetan[dot]862530[at]kerala[dot]gov[dot]in0474-2793461
ചിത്രങ്ങളില്ല സജിതാ ബീഗംഅഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്0474-2795186
ചിത്രങ്ങളില്ല ഹുസൂർ ശിരസ്താദാർ8547610032
ചിത്രങ്ങളില്ല ബീനാ റാണി .ആർഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (RR)0474-2795186
ചിത്രങ്ങളില്ല ജ്യോതി ലക്ഷ്മിഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LR)0474-2795186
ചിത്രങ്ങളില്ല എം.എ. റഹിംഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA)0474-2793473
ചിത്രങ്ങളില്ല സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA NHAI)
പി. ആർ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി.ആർ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (Election)edcklm[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]in0474-2798290
ചിത്രങ്ങളില്ല സി. രാജൻഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (Survey)0474-2793473

RR സെക്ഷന്‍

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍

എന്‍ സെക്ഷന്‍

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍

എം സെക്ഷന്‍

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍

എസ്ടബ്ലിഷ്മെന്റ്റ് & സീക്രട്ട് സെക്ഷന്‍

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല മനോജ്‌ .പിസീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്- E1, Estt.VO/തഹസില്‍ദാര്‍/ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ

ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
arunkumar v_DM2 അരുണ്‍ കുമാര്‍ .വിക്ലാര്‍ക്ക്- DM20474-2794002
rekha p james_DM4 രേഖ .പി .ജെയിംസ്‌ക്ലാര്‍ക്ക്- DM40474-2794002
അസിം സേട്ട് അസിം സേട്ട്. എ. എംജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (DM)assimsait[at]gmail[dot]com0474-2794002

എല്‍ ആര്‍ സെക്ഷന്‍

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍

ഫെയര്‍കോപ്പി & ഡസ്പാച്ച്

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍

ഫിനാന്‍സ് സെക്ഷന്‍

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍