ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ആര് ആരാണ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍ട്ടര്‍

ജില്ലാ ഭരണകൂടം

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
DCKLM -Devidas N IAS ദേവിദാസ്. എൻ ഐ.എ.എസ്‌ജില്ലാ കളക്ടർdcklm[dot]ker[at]nic[dot]inജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് , കൊല്ലം , പിൻ-6910130474-2794900
Mukund Thakur IAS മുകുന്ദ് താക്കൂർ ഐ.എ.എസ്സബ് കളക്ടർ / ആർ‌.ഡി‌.ഒ0474-2793461
ചിത്രങ്ങളില്ല ബീനാറാണി .ആർഅഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്0474-2795186
ചിത്രങ്ങളില്ല അനി ബി.പിഹുസൂർ ശിരസ്താദാർ8547610032
ചിത്രങ്ങളില്ല ദീപ്തി കെ.പി കെ.എ.എസ്ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (RR)0474-2795186
ചിത്രങ്ങളില്ല നിർമൽ കുമാർ .ജിഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LR)0474-2795186
ചിത്രങ്ങളില്ല റോയ് കുമാർ .എഫ്ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA)0474-2793473
ചിത്രങ്ങളില്ല സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA NHAI)
ചിത്രങ്ങളില്ല ബി. ജയശ്രീഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (Election)edcklm[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]in0474-2798290
ചിത്രങ്ങളില്ല സി. രാജൻഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (Survey)0474-2793473