ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ആര് ആരാണ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍ട്ടര്‍

ജില്ലാ ഭരണകൂടം

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
district collector അഫ്‌സാന പർവീൺ ഐ.എ.എസ്‌ജില്ലാ കളക്ടർdcklm[dot]ker[at]nic[dot]inജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് , കൊല്ലം , പിൻ-6910130474-2794900
Mukund Thakur IAS മുകുന്ദ് താക്കൂർ ഐ.എ.എസ്സബ് കളക്ടർ / ആർ‌.ഡി‌.ഒ0474-2793461
ചിത്രങ്ങളില്ല സജിതാ ബീഗംഅഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്0474-2795186
ചിത്രങ്ങളില്ല ഹുസൂർ ശിരസ്താദാർ8547610032
ചിത്രങ്ങളില്ല ബീനാ റാണി .ആർഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (RR)0474-2795186
ചിത്രങ്ങളില്ല ജ്യോതി ലക്ഷ്മിഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LR)0474-2795186
ചിത്രങ്ങളില്ല എം.എ. റഹിംഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA)0474-2793473
ചിത്രങ്ങളില്ല സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA NHAI)
ചിത്രങ്ങളില്ല ടി.ആർ. അഹമ്മദ് കബീർഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (Election)edcklm[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]in0474-2798290
ചിത്രങ്ങളില്ല സി. രാജൻഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (Survey)0474-2793473