ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ജില്ലയുടെ ഭൂപടം


ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ: 8.887082°N, 76.590691°E