ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം

സെൻസസ്- 2011 പ്രൊഫൈൽ, കൊല്ലം ജില്ല :- ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ -2011 കേരളം, കൊല്ലം ജില്ല ജനസംഖ്യ

ജനസംഖ്യാ ലേബൽ മൂല്യം
ജനസംഖ്യ 26,29,703
കുട്ടികളുടെ ജനസംഖ്യ ( പ്രായം 0-6 ) 2,38,062
സാക്ഷരതാ 22,42,757
സാക്ഷരതാ ശതമാനം 94.09 %
ലിംഗ അനുപാതം 1113 പെണ്‍ : 1000 ആണ്‍