ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കോവിഡ് -19കോവിഡ്- എക്സ് ഗ്രേഷ്യ സാമ്പത്തിക സഹായ അപേക്ഷാ ഫോം :- ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കോവിഡ് -19 മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശവും:- കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

Downloads

Sl No. Title of the File / Document View / Download
1. Panchayat Level details of Community Support Download PDF
2. District level Status Report from DDP Download PDF
3. District level Status Report from Excise Enforcement Wing Download PDF
4. District level Status from District Medical Officer Download PDF
5. District level Status from City and Rural Police Administration Download PDF
6. District level status of Corona Care Centres in the District Download PDF
7. Migrant Labour Status (Responses) – Report Download PDF
8. Community Support at Municipal Corporation level Download PDF
9. SC Development at LSGD level Download PDF
10. Daily Status of Stock from Taluk Supply Officers Download PDF