ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കോടതികള്‍

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കോടതികള്‍ 

നം. കോടതിയുടെ പേര് ഫോണ്‍ നം.
  1 ജില്ലാ & സെഷൻസ് കോടതി, കൊല്ലം 0474-2794536
  2 ഒന്നാം അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ & സെഷൻസ് കോടതി, കൊല്ലം 0474-2792992
  3 രണ്ടാം അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ & സെഷൻസ് / MACT കോടതി, കൊല്ലം 0474-2795136
  4 വഖഫ് ട്രിബ്യുണല്‍ / മൂന്നാം അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ & സെഷൻസ് കോടതി, കൊല്ലം 0474-2791257
  5 മോട്ടോര്‍ അക്സിടെന്റ്സ് ക്ലയിം ട്രിബ്യുണല്‍, കൊല്ലം 0474-2793554
  6 കുടുംബ കോടതി, കൊല്ലം 0474-2793950
  7 മോട്ടോര്‍ അക്സിടെന്റ്സ് ക്ലയിം ട്രിബ്യുണല്‍, പുനലൂര്‍ 0475- 2220199
  8 പ്രിന്‍സിപല്‍ സബ് കോടതി, കൊല്ലം 0474-2799337
  9 അഡീഷണല്‍ സബ് കോടതി, കൊല്ലം 0474-2799338
  10 സബ് കോടതി, കൊട്ടാരക്കര 0474-2455794
  11 പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മുന്‍സിഫ്‌ കോടതി, കൊല്ലം 0474-2794489
  12 അഡീഷണല്‍ മുന്‍സിഫ്‌ കോടതി, കൊല്ലം 0474-2795077
  13   മുന്‍സിഫ്‌ കോടതി, കരുനാഗപള്ളി 0474-2628536
  14   മുന്‍സിഫ്‌ കോടതി, കൊട്ടാരക്കര 0474-2459594
  15   മുന്‍സിഫ്‌ കോടതി, പുനലൂര്‍ 0475-2223047
  16   മുന്‍സിഫ്‌ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി, ശാസ്താംകോട്ട 0476-2833880
  17   മുന്‍സിഫ്‌ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി, പരവൂര്‍ 0474-2515577
  18   ചീഫ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി, കൊല്ലം  0474-2794391
  19   ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്‌ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി I, കൊല്ലം 0474-2794470
  20   ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്‌ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി II, കൊല്ലം 0474-2796022
  21   ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്‌ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി, കരുനാഗപള്ളി 0476-2629022
  22   ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്‌ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി I, കൊട്ടാരക്കര 0474-2459664
  23   ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്‌ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി II, കൊട്ടാരക്കര 0474-2459663
  24  ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്‌ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി I, പുനലൂര്‍  0475-2231143
  25  ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്‌ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി(FOREST)II, പുനലൂര്‍ 0475-2231141
  26   ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്‌ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി III, പുനലൂര്‍ 0475-2231142
  27   ദി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് രേജിസ്ട്രാര്‍, കൊല്ലം
  28   ദി സബ് ഡിവിഷണല്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി, കൊല്ലം
  29   അടീഷണല്‍ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് & സെഷന്‍സ് (ADHOC I) കോടതി, കൊല്ലം 0474-2797821
  30   അടീഷണല്‍ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് & സെഷന്‍സ് (ADHOC II) കോടതി, കൊല്ലം 0474-2796738
  31   അടീഷണല്‍ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് & സെഷന്‍സ് (ADHOC III) കോടതി, കൊല്ലം 0474-2798830
  32   ലേബര്‍ കോടതി, കൊല്ലം 0474-2794881
  33   കുടുംബ കോടതി, കൊട്ടാരക്കര 0474-2455430
  34   അടീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് ജഡ്ജ് (ABKARI CASES), കൊട്ടാരക്കര 0474-2452717
  35   അടീഷണല്‍ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് & സെഷന്‍സ് (ADHOC II) കോടതി, കൊല്ലം 0474-2798830