ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ സാഗര മൊബൈല്‍ ആപ്പ്‌ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി : 04/05/2018

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിനുമായുള്ള മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ദേശീയ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് സെന്റർ വികസിപ്പിച്ച ‘സാഗര’ മൊബൈൽ ആപ്പ് 28-02-2018 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ബോട്ട് ഉടമകൾക്കും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.