ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കാര്‍ഷികം

ജില്ലാതല കൃഷി ഓഫീസർമാരുടെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നം.

നം. പദവി മൊബൈൽ ലാൻഡ് ലൈൻ ഇ-മെയിൽ
1 പ്രിൻസിപൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 8281280001 0474-2795082 principalaokollam[at]gmail[dot]com
2 പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ(ATMA) 8281280006 0474-2792080 atmakollam[at]gmail[dot]com
3 കൃഷിവകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(NWDPRA) 8281280007 ddanwdprakollam[at]gmail[dot]com
4 കൃഷിവകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ(YP) 8281280005 ddaypkollam[at]gmail[dot]com
5 കൃഷിവകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (H) 9497715981 ddahkollam[at]gmail[dot]com
6 കൃഷിവകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (E&T) 8281280009 0474-2797989 ddetklm[at]gmail[dot]com
7 കൃഷിവകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (C) 8281280004 organicfarmingkollam[at]gmail[dot]com
8 കൃഷിവകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (WM) 8281280002 ddawm2016[at]gmail[dot]com
9 ഡെപ്യൂട്ടി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ(II) ATMA 8281280010 0474-2792080 atmakollam[at]gmail[dot]com
10 അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ(M) 8281280008 0474-2792940 adamarketingkollam[at]gmail[dot]com
11 സാങ്കേതിക സഹായി 0474-2795082 principalaokollam[at]gmail[dot]com
12 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ 0474- 2795082 principalaokollam[at]gmail[dot]com