ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കോര്‍പറേഷനും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ 1 കോര്‍പറേഷനും, 4 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഉണ്ട്.

പേര് ഫോണ്‍ നം.
കൊല്ലം നഗരസഭ 0474-2746193
പരവൂര്‍ മുന്‍സിപാലിറ്റി 0474-2512340
പുനലൂര്‍ മുന്‍സിപാലിറ്റി 0475-2222683
കരുനാഗപ്പള്ളി മുന്‍സിപാലിറ്റി 0476-2620243
കൊട്ടാരക്കര മുന്‍സിപാലിറ്റി 0474-2452366