ക്ലോസ് ചെയ്യുക

കണ്ടൈൻറ്മെൻറ് സോണുകൾ


പുതിയ കണ്ടൈൻറ്മെൻറ് സോണുകൾ ലിസ്റ്റ് : https://covid19jagratha.kerala.nic.in/home/containmentZoneList