ക്ലോസ് ചെയ്യുക

എസ്.ടി.ഡിയും പിൻ കോഡുകളും

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകള്‍

No. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിൻ കോഡ്
1 കൊല്ലം 691001
2 ആശ്രാമം 691002
3 കാവനാട് 691003
4 കിളികൊല്ലുര്‍ 691004
5 കരിക്കോട് 691005
6 പള്ളിതോട്ടം 691006
7 തങ്കശ്ശേരി 69I007
8 കടപ്പാകട 691008
9 തേവള്ളി 691009
10 വടകേവിള, പള്ളിമുക്ക് 691010
11 ഇരവിപുരം 691011
12 തിരുമുല്ലവാരം 691012
13 കച്ചേരി 691013
14 ചന്ധനതോപ്പു 691014
15 മങ്ങാട് 691015
16 തെക്കേവിള 691016
17 അയത്തില്‍ 691017
18 വാളത്തുങ്കൽ 691018
19 ഉളിയൻകോവിൽ 691019
20 തട്ടാമല 691020
21 പട്ടത്താനം 691021
22 അലമൺ 691320
23 ആദിച്ചനനല്ലൂര്‍ 691573
24 അനക്കൊട്ടൂര് 691505
25 അഞ്ചല്‍ 691306
26 അരിനലൂര്‍ 691532
27 ആര്യന്ക്കാവ് 69I316
28 അഷ്ടമുടി 691602
29 ആവണീശ്വരം 691508
30 ആയൂര്‍ 691533
31 ഭരണിക്കാവ് 691541
32 ഭാരതീപുരം 691330
33 പൂതക്കുളം 691302
34 ചടയമംഗലം 691534
35 ചവറ 691583
36 ചേപ്ര 691512
37 അയത്തില്‍ 691017
38 ചെറിയ വെളിനല്ലൂര്‍ 691510
39 ചിറക്കര 691578
40 ചിതറ 691559
41 കിഴക്കേക്കല്ലട 691502
42 ഇടമുളക്കല്‍ 691321
43 ഇടപ്പളയം 691309
44 ഇളമാട് 691539
45 ഇളമ്പല്‍ 691322
46 ഏരൂര് 691312
47 എഴുകോണ്‍ 69I505
48 കടയ്ക്കല്‍ 691536
49 കലയപുരം 691560
50 കല്ലുവാതുക്കല്‍ 691578
51 കഞ്ഞവെള്ളി 691602
52 കണ്ണനെല്ലൂര്‍ 691578
53 കരിങ്ങാല്ലൂര്‍ 691516
54 കരുനാഗപ്പള്ളി 691518
55 കൊയിവിള 691590
56 കൊട്ടാരക്കര 691506
57 കോട്ടത്തല 691518
58 കൊട്ടുക്കള്‍ 691519
59 കുടവത്തൂര്‍ 691512
60 കുളക്കട 691521
61 കുളത്തുപ്പുഴ 691310
62 കുംബളം 691503
63 കുന്നിക്കോട് 691508
64 കുരീപ്പുഴ 691604
65 കുഴിമതിക്കാട് 691509
66 മടത്തറ 691541
67 മണ്ണടി 69I530
68 മറനാട് 691505
69 മയ്യനാട് 691303
70 മുഖത്തല 691577
71 മുകുന്തപ്പുരം 691585
72 മുളവന 691503
73 മണ്ട്രോതുരുത്ത് 691502
74 മുട്ടറ 691512
75 നെടുംബന 691580
76 നീണ്ടക്കര 691582
77 നെല്ലിക്കുന്നം 691623
78 നിലമേല്‍ 691535
79 ഓടനാവട്ടം 691512
80 ഓയൂര്‍ 691510
81 പനവേളി 691544
82 പനയം 691601
83 പന്മന 691583
84 പരവൂര്‍ 691301
85 പാരിപ്പള്ളി 691574
86 പട്ടാഴി 691522
87 പവിത്രേശ്വരം 69I624
88 പൂയപ്പള്ളി 691537
89 പോരേടം 691534
90 പൊഴിക്കര 691301
91 പ്രാക്കുളം 691602
92 പുലമണ്‍ 691531
93 പുനലൂര്‍ 691305
94 സദാനാധാപ്പുരം 691550
95 ശക്തികുളങ്ങര 691581
96 ശൂരനാട് 691522
97 തടിക്കാട്‌ 691306
98 തലവൂര്‍ 691514
99 താമരക്കുളം 691530
100 തഴവ 691523
101 തേവലക്കര 691524
102 തെന്മല 691308
103 തെവനൂര്‍ 691533
104 തോളികോട് 691333
105 ഉമ്മന്നൂര്‍ 691547
106 ഉമയനെല്ലൂര്‍ 691589
107 ഉരുക്കുന്നു 69I329
108 വക്കനാട് 691509
109 വട്ടത്താമാര 691536
110 വയൈല്‍ക്കല്‍ 691548
111 വ്യാല 691306
112 വെളിച്ചിക്കാല 691573
113 വേളമാനൂര്‍ 691573
114 വേളിയം 691540
115 വെള്ളിമണ്‍ 691511
116 വെട്ടിക്കവല 691538
117 വിളക്കുവട്ടം 691305
118 വിളകുടി 691508