ക്ലോസ് ചെയ്യുക

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ

വിരമിച്ച റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

16/08/2019 31/12/2019 കാണുക (347 KB)