ക്ലോസ് ചെയ്യുക

ക്ലാർക്ക് / വില്ലജ് അസിസ്റ്റന്റ് – റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

ക്ലാർക്ക് / വില്ലജ് അസിസ്റ്റന്റ് – റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ക്ലാർക്ക് / വില്ലജ് അസിസ്റ്റന്റ് – റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

ക്ലാർക്ക് / വില്ലജ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചു മുഖേനയുള്ള താത്കാലിക നിയമനം-റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

05/05/2022 05/05/2023 കാണുക (1 MB)