ക്ലോസ് ചെയ്യുക

എം സെക്ഷന്‍

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍ട്ടര്‍

എം സെക്ഷന്‍
പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ ഫാക്സ് വിലാസം
jyothi s OA ജ്യോതി .എസ്സ് M- ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ 0474-2793473
anish ts അനീഷ്‌ .റ്റി .എസ്സ് സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്- M5 0474-2793473
thankamani s_M1 തങ്കമണി .എസ്സ് സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്- M1 0474-2793473
ചിത്രങ്ങളില്ല അര്‍ച്ചന .പി .എസ്സ് ക്ലാര്‍ക്ക്- M14 0474-2793473
darsana k_M7 ദര്‍ശന .കെ ക്ലാര്‍ക്ക്- M7 0474-2793473
santhosh babu സന്തോഷ്‌ ബാബു .ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് - M9 (cc) 0474-2793473
sheejarani ഷീജാറാണി .ടി.ജി ക്ലാര്‍ക്ക്- M9 0474-2793473
ചിത്രങ്ങളില്ല . ക്ലാര്‍ക്ക് - M3 0474-2793473
ചിത്രങ്ങളില്ല ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (M) 0474-2793473